عنوان خدمت پزشکی :ختنه

  • این خدمت پزشکی در مطب دکتر یدالله احراری انجام میشود.
ختنه

ختنه با هر دو روش حلقه و بخیه (انتخاب روش بر حسب و سن و شرایط خاص)