عنوان خدمت پزشکی :طب هومیوپاتی

  • این خدمت پزشکی در مطب دکتر یدالله احراری انجام میشود.
طب هومیوپاتی

طب هومیوپاتی روش درمانی خاصی است كه در آن با تحریك دقیق سیستم ایمنی و حیاتی بیمار توسط داروهای خاص هومیوپاتی بیماران را می توان به شفا رساند.بر اساس اصول اولیه هومیوپاتی هر ماده ای ( یا عاملی) كه بتواند در بدن سالم ایجاد یك سری علائم بیماری كند می تواند در صورت تجویز به فردی بیمار با همان علائم بیماری وی را درمان نماید به شرط آنكه علائم موجود در بیمار و علائمی كه آن ماده دارویی می تواند ایجاد كند تا حد ممكن مشابه باشند.

بیماریها پوستی:اگزما سوریاسیز زگیل  میخچه جوشها  زخمها عفونتها
بیماریهای اعصاب و روان:افسردگی  اضطراب  ترسها و..

دستگاه مجاری ادراری :سنگ کلیه  شب ادراری و...